Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2020 Vol.6

2.Discussion on the Safety in Design of Hydrogen Blended Natural Gas Pipelines

Chen Junwen, Shang Jin, Liu Yujie, Liu Lisheng, Tang Xiaoyong, Zhu Hongjun, Guo Yanlin, Peng Fangyu

[Abstract]    [View Full-Text]

3.ADNOC Onshore Pipelines Design Engineering Practices as References for Overseas Oil and Gas Field Design

Cheng Haoli, Xue Jianxin, Zhang Jiming, Xia Maojin, He Xu, Hao Tianyu, Zhang Lianlai, Cai Fengfeng

[Abstract]    [View Full-Text]

4.Discussion on Blending Hydrogen into Natural Gas Pipeline Networks

Chen Shiyi, Long Haiyang, Li Tianlei, Liao Yong, Liu Wu

[Abstract]    [View Full-Text]

5.Process System Dynamic Simulation to Optimize Flare Relief Load

Wang Tao, Zhou Peng, Chen Wenfeng, Sun Weizhi, Wang Changliang

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Failure Rate Analysis and Prediction for Pneumatic Value in Large LNG Plant

Yang Ye, Zhang Jinlong, He Jingyi, Yang Xuan, Li Die, Deng Xiangjun

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Derivation and Application of Crude Oil Volume Factor Theoretical Equation

Kang Zhiyong, Chen Yang, Liu Shuguang, Han Mingwei, Yan Xinyang

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Analysis of Microfracture Model Induced by Water Absorption in Shale and Its Influencing Factors

Duan Guobing, Zhao Zhihong, Chen Chaogang, Chen Malin, Li Pingyuan

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Study on Shale Water Absorption Mechanism on Reservoir

Mu Ying, Hu Zhiming, Duan Xianggang, Chang Jin, Li Yalong

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Application and Design Method of Downhole Throttling Technology in Ultra-High Pressure Gas Wells

Yu Yang, Wang Weilin, Peng Yang, Tan Hao, Dong Zonghao, Zhou Wei

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Drivability Analysis on Deepwater Drilling Conductors in South China Sea

Deng Yuming, Liu Zhengli, Zhao Weiqing, Zhao Suwen

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Damage Assessment on HNBR O-Type Ring Under Acid Fracturing Condition

Cao Dayong, Zhong Yang, Zeng Dezhi, Zhao Peng, Fu Tuanhui

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Numerical Simulation of Hydrocarbon Gas Leakage Diffusion in Covered Oil Tank

Liu Rui, Wang Dong, Zhang Peili, Liang Jianjun, Jiang Junze, Duan Jimiao, Guo Zihang

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1