Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2020 Vol.5

3.Research on Topside Float-Over Installation Method of Large Marine Platform

Song Qingwu, Wang Shengqiang, Ma Hongqi, Gao Benjin, Wang Kaihua

[Abstract]    [View Full-Text]

4.Study on Structure Optimization and Hydraulic Performance of Tower with Collision Type Separation Elements

Wang Nianrong1, Hu Dapeng2, Luo Chengsong3, Zhang Zhe1, Yu Yang2, Zhao Guoan3 Ju Long3, Wen Yunhao1

[Abstract]    [No Full-Text]

7.Optimization and Application of DHX Process for Light Hydrocarbon Recovery

Xiao Le1, Yin Kui1, Wu Ming'ou 2, Tu Jie1, Wang Gang1, Ma Xiao2

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Study on Integrated Technology for Intelligent Decision-Making System and Drainage & Gas Recovery

Huang Wanshu1,Liu Tong1,Yuan Jian2,Yao Linyu1,Ni Jie1,Du Yang1

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Summary and Evaluation of Integrity Detection Technology for Production String in Deep Gas Well

Zhang Bo, Xu Zhixiong, Gao Wenxiang, Liu Hongtao, Liu Wenchao, Wang Lei, Zhang Hongqiang, Xu Penghai, Xie Junfeng

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Research on the Law of Water Cut Change in Horizontal Well of Waterflooding Reservoir

Wu Xiaohui, Wang Yu, Yang Ming, Zhou Fengjun, Chen Cunliang

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Study on Oil-Water Tertiary Migration Velocity

Zhang Rongda1,Song Zhichao2,Qin Jianfei2,Ma Kang2,Li Junjian2,Yang Guanghui2,Jiang Hanqiao2

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Study on Treatment of Scaling in Brine Kill Fluid in Dagang Oilfield

You Qiuyan1, SongXiaoli2, Xue Ziyu3, Liao Xingsong1, Fan Songlin1

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Discussion on Shale Gas Well Effusion Diagnosis and Drainage Gas Production Technique

Wang Qingrong1, Chen Jiaxiao1, Xiang Jianhua1, Ye Changqing1, Cai Daogang1, Chen Ke2

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Electrochemical Behavior of P110 Steel Based on the Multi-Factor Coexistence Conditions

Bao Mingyu1, Xiong Jianjia2, Liu Chang1, Zhang Jian1, Qi Changchao1, Liao Kexi3, Guo Xiaoyang3, Liu Li4

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Analysis of Grounding Materials Selection for Large LNG Storage Tank Engineering

Dong Hongwen,Qu Chao,Qin Piwei,Jin Jian,Huang Zhou

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Exploration of Hot Topics and Research Frontier in the Field of International Petroleum Energy

Li Meining1,Zhao Xionghu2,Jing Minchang1, Wang Fei2

[Abstract]    [No Full-Text]

21.Development Status of Smart Pipeline System and Discussion on Its Intellectualization in Specific Fields

Chen Chuansheng1, Li Dan2, Yin Heng1, Wang Panfeng2, Quan Qing2, Wang Shouxi2

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Review on the Status of Pipeline Operation and Maintenance Technology in Cold Area

Liu Haipeng1, Huang Xiaobo2, Li Xuhai3, Zhang Kailing4, Feng Jianlong5, Ma Weiping6

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1