Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2020 Vol.4

1.Analysis on Optimal Operation of Mohe-Daqing Crude Oil Pipeline Based on Big Data and Suggestions

Sun Fafeng, Deng Zhonghua, Wang Yanquan, Guo Peng, Liu Yang, Wen Feng

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Application of Non-Separation On-Line Wet Gas Metering Technology in Shale Gas Development

Wang Nianrong1, Luo Chengsong2, Ba Xili1, Zhang Zhe1, Ju Long2, Xu Ying3, Wu Haitao3, Zhao Guoan2

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Technical Study on Sand Flushing Process by Nitrogen Injection with Dual-Wall Drill Pipe

Wang Faqing, Ren Jinming, Lan Meili, Qin Deyou, Zhou Xingwen, Wang Fangzhi

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Study on Reservoir Structural Adjustment Based on Dynamic Analysis

Wang Xinran, Zhu Xiaolin, Liu Hongzhou, Cheng Qi, Wang Shuanglong

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Analysis on Corrosion of Sea Water Cooler of Generator on an Offshore Platform

Tan Hongying, Gao Mingzhi, Zhang Dianchen, Wang Yi, Wang Hongfu

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Research on the Key Technology of Corrosion Monitoring for Wells in Service

Luo Heng1, Yuan Shaoping1, Yang Chao1, Lei Zheng1, Yang Hao1,

[Abstract]    [View Full-Text]

17.Design and Analysis of Laying Scheme of Submarine Cable Crossing Sea Channel in Shore Power Engineering

Wang Shaoze, Yu Yinhai, Cui Zhanming, Ren Yuelong, Yang Qian, Huang Feng

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Analysis on Fire Radius of Flammable Liquid Pool of Large Oil Depot

Ma Zhirong1, Wu Bo2, Liu Mingchuan2, Zhao Wenyuan2, Han Feng2, Luan Xiang2, Tian Yu3

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Research on the Application of Consumer UAV in Large-Scale Mapping

Wan Shiping1, Long Jie1, Li Wei1 , Yuan Dong2, Gao Faqiang3

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1