Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2020 Vol.2

1.Research on Intelligentization of Long-Distance Pipeline Based on Data Mining Technology

Yu Tao1,2, Li Chuanxian1, Zhang Jie3, Zheng Wanyu2, Yu Yao2, Li Longdong3

[Abstract]    [View Full-Text]

2.Analysis on the Exergy Loss Constitution and Influencing Factors of Heating Furnace in Oilfield

Cheng Qinglin1, Wang Yuxin1, Wu Hao2, Xie Hongjun2, Lü Lili2, Liu Yang1

[Abstract]    [View Full-Text]

3.Finite Element Study on Forming Stress of High-Grade Spiral Welded Pipeline

Dong Zhiqiang1, Bi Zongyue2, Li Chao1, Zhang Jianxun1

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Technical Differences and Countermeasures Between Gas Pipelines and Industrial Pipelines

Zhang Youyu1,Li Pingli2, Yuan Yong3,Chen Xiaonan3,Lin Xin3

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Numerical Simulation and Influencing Factor Analysis of Large LNG Storage Tank Rollover

Bi Haisheng1, Zhang Qinglei1, Yun Zhiqiang1, Li Huiyao1, Wang Zhiquan2, Wu Zhongwang2

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Selection of Refrigerant Compressor Driver for Natural Gas Liquefaction Plant

Fan Jiquan, Ye Lin, Chang Liang, Lan Tian, Yang Yongguang

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Practice and Effect of Gas Production Technology in Changning Shale Gas Field

Fan Yu1,Yue Shengjie1,Li Wuguang1,Xiao Dan2,Li Xiaorong2,Xiang Jianhua3

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Research on the New Prediction Method of Shallow Gas Channeling Risk for Bohai Oilfield

Li Jin1,2, Chang Peimin3 , Zhang Qilong1,2 , Liu Peng1,2 , Liu Hailong1,2 , Guo Minglong4 , Zeng Xuyang4

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Research on Selective Water Plugging in Offshore Fluvial Heavy Oil Reservoir

Shi Hongfu, He Yifan, Sun Qiang ,Shi Fei, Yue Baolin

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Optimal Design of Swirling Nozzle for Plugging Tool While Drilling

Zhao Changju1, Hao Zhouzheng2, Chen Peiliang1, Liu Yuming2, Wei Lai2, Li Xiaoyang2

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Test and Protection of AC Stray Current in Southwest Mountainous Pipeline

Hu Shaolei1, Wang Qihe1, He Zhengyan1, Liu Nian2, Wan Yunhua2, Chen Binyuan3

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Research on Hazard of Mercury-Containing Gas Field Wastewater and Treatment Process

Kuang Chunyan1, Jiang Hong2, Xu Jing1, Li Yanna1, Jin Wei1

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Field Test in Some Offshore Facility Production Water by Ceramic Membrane

Yu Chenglong,Yang Sen,Zeng Yunfei,Cen Jianfeng,Su Yaojun

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Discussion on the Construction and Development of the Technical Standard System for LNG Industry in China

Wang Pinxian1, Li Fugang2, Ma Wu2, Ren Qingjun1, Xu Shuo1, Ma Weiping3

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Comparative Study of Discounted Cash Flow and Energy Returns on Investment

Yan Jun1,2,Feng Lianyong1,Xiong Yi1, Yang Guirong3,Lyudmila Popova 2

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1