Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2019 Vol.4

2.Research on Oil-Water Displacement in Upward Inclined Pipes

Zhang Peiying1, Zhang Jie1, Li Wang2, Jiang Haibin2, Gong Jing1*

[Abstract]    [View Full-Text]

3.Exploration and Innovation of Gathering & Transportation Technology in Yan'an Gas Field

Zhang Chengbin, Yi Dongrui, Liang Yuru, Han Jianhong, Hu Yaoqiang, He Peng, Yang Zhaofeng, Liu Tingting, Qu Fengjie

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Process Parameter Optimization of Rough Helium Separation from Natural Gas System

Zhou Xuan1 , Zhou Zeqian2 , Huang Yong1 , Li Yingke1 , Pu Liming1

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Study on Method of Reducing Chemical Consumption by Modifying Sulphur Recovery Tower

Ding Lu, Yang Qizhan, Liu Xingmao, Guo Zhiqiang, Wei Yuanjun, Tan Jianghui

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Experimental Studies on Stepwise and Intelligent WSO for Screen Completed Horizontal Well

Meng Xianghai1, Zhu Liguo2 , Zhang Yunbao1 , Gao Jianchong1 , Dai Leiyang1, Zou Minghua2

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Research on Evaluation Method of Limit Well Pattern Density in Offshore Oilfields

Zhang Jiqiang1, Xue Guoqing1, Tang Mingguang1, Wang Shuai2, Chen Lin1

[Abstract]    [View Full-Text]

13.A Method for Calculating Relative Permeability Based on Time-Varying of Oil-Water Phase Index

Zhai Shangqi, Lei Yuan, Sun Guangyi, Zhang Yanhui, Chang Huijiang

[Abstract]    [View Full-Text]

14.A Four-Parameter Rheological Model of Drilling Fluid

Liu Shijie1, Lei Ying2, Qin Peng1, Yang Yuguang3, Cai Zhenhua1

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Analysis on Accumulation Controlling Factors of Andesite in Wulanhua Sag of Erlian Basin

Peng Yu1, Xiong Jiyu2, Xie Jinping3, Luo Yucai3, Li Jingying4, Huang Xinya3, Yin Zheng3

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Practice of Adding Regional Cathodic Protection System in Established Station

Cai Deqiang1 , He Qiaosong1 , Liu Nian2 , Hu Shaolei3 , Feng Zhiyu1 , Chen Binyuan4

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Research on Waste Heat Utilization and Process Optimization of Cooling System in Light Hydrocarbon Recovery Plant

Yang Zhen1,Zhang Yafei2,Pu Liming2,Wei Zhengxue1,Wang Qiulin3,Zeng Bo4

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Numerical Simulation and Structural Optimization of New Central Body Nozzle Flow Field

Liu Luxing , Deng Songsheng , Guan Jinfa , Li Guodong , Yao Su, Jiang Yuquan

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1