Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2019 Vol.3

2.Study on Reducing the Consumption of Lubricating Oil System in Compressor

Qi Shunren, Zhong Yue, Ding Hongkun, Huang Cheng, Liu Yasen, Zhou Yang, An Lu

[Abstract]    [View Full-Text]

3.Study on Pipeline Plough Performance of Inclined Seabed

Xin Ying1,Guo Ruian2,Li Zhixing3 ,Wang Yan1

[Abstract]    [View Full-Text]

5.Application of Integral Separated PID Control Based on SUPCON-DCS in Oil & Gas Production

Zeng Weiwei1,Zhang Qiang1,Kang Weilan2,Li Hao1,Zhang Jiacheng1,Wu Yuzhou3

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Analysis on Design of Onshore Natural Gas Facility Module

Tan Wenhu, Tang Xiaoyong, Xing Chao, Liu Linyuan, Hou Mingzhu

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Analysis of Reflux Medium Temperature Rise at Regeneration Tower and Its Optimization

Li Long1, He Linlin2, Wang Gang1, Ren Yusheng3, Huang Kun4

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Fracture Propagation Law for Multi-Stage Perforated Fracturing

Zhao Zhenfeng, Tang Meirong, Wang Chengwang

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Method for Calculating Oil Thickness of Tight Oil

Jin Tao, Bai Rong, Zou Juan, Li Xiuqing, Li Yucong, Zhou Chunlin, Deng Yan

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Experimental Research on Optimization of Injection Parameters for SAGD Development in Extra-Heavy Oil

Zhang Fengyi, Liao Hui, Gao Zhennan, Luo Chengdong, Cui Zheng, Geng Zhigang, Ge Taotao

[Abstract]    [View Full-Text]

17.

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Influence of HVDC Electrode Discharge on the Instrument of Line Valve Chamber

Cao Guofei1, Ding Jiangqiang1, Zhu Lingqing2, Gu Qinglin1, Jiang Yongtao1, Yao Qingyong2, Wang Tangyu2

[Abstract]    [View Full-Text]

21.The Investment Analysis of Natural Gas Distributed Energy System Project

Huang Yu1, Chen Haiping1, Xu Yinghua2, Xu Lihao1, Liu Yueqin1

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1