Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2019 Vol.1

2.Identification for the Energy Use Weak Link in Oil Transfer Station System Based on Exergy Analysis

Wu Hao1,Yu Chunguang2, Ma Guoyu3,Lü Lili1,Xie Hongjun1,Cheng Qinglin2

[Abstract]    [View Full-Text]

3.Research on Reconstruction Optimization for DF Slug Catcher

Li Pengcheng, Liu Yuan, Jiang Zhihua, Wang Jun

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Study on the Relative Permeability of Medium-Light Oil Field in Bonan Area

Zhai Shangqi, Lei Yuan, Wu Qiongyuan, Sun Guangyi, Chang Huijiang

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Progress on Researchin the Fatigue Life of the Coiled Tubing in Sour Service

Xian Ning12 Zhang Ping3 Rong Ming2 Zou Xianxiong3 Xian Linyun

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Hazard Identification of HVDC Grounding Pole to Oil & Gas Pipeline

Mao Jian1, Cao Guofei1, Tang Jianping2, Ding Jiangqiang1, Gu Qinglin1, Jiang Yongtao1, Wang Tangyu2, Yao Qingyong2

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Analysis and Calculation of Impact Resistance of Large LNG Tanks

Luo Dingming,Gu Yong,Zhang Xun,Zhang Cheng

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Analysis and Practice of Online Filling of Perlite in Large LNG Tank

Tong Wenlong1, Tian Lianjun1, Fu Chengtie2, Zhong Hai1

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Statistics and Future Outlook of Global Energy in 2007

Dai Xiaodong1, Yu Rui2, Liu Xiaona3, Lu Yourui1, Jia Lixin1

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Study on Sino-Russian Natural Gas Cooperation Issues

А.Н.Стеблянская1 Wang Zhen2 Yan Jun1 С.В.Разманова3 З.В.Брагина4

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1