Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2018 Vol.6

5.Study on Simu1ation and Optimization of Operation Parameters of Natural Gas Desulfurization System

Liang Ping1,Chen Yuwei1,Guo Xianfeng2,Song Donghan1,Hu Lianxing1,Fu Xianzhao1,Duan Jiayi1

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Study on the Governance of Sulfur Deposition of Some Oil fields at Bohai Sea

Song Xiaoli1,You Qiuyan2,Niu Xinhui1,Zhou Lishan1,Teng Dayong1,Zhao Xinxing1

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Discussion on the Transportation Technique and Simulation Method of Liquid Sulphur Pipeline

Chen Junwen1,Huang Yongbo2,Bian Wenjuan1,Gao Fei2,Huang Jing1,Tu Duoyun1

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Predicting Methods of Tight Gas Reservoir Production with Microscopic Seepage Mechanism

Chen Zhonghua1,Liu Xianshan1,Ning Bo2,Jiang Bocai1,Xiang Zuping1,Qin Zhengshan1,Tang Huan1,Chang Xiaolong1

[Abstract]    [View Full-Text]

10.

[Abstract]    [View Full-Text]

11.

[Abstract]    [View Full-Text]

12.

[Abstract]    [View Full-Text]

13.

[Abstract]    [View Full-Text]

14.

[Abstract]    [View Full-Text]

15.

[Abstract]    [View Full-Text]

16.

[Abstract]    [View Full-Text]

17.

[Abstract]    [View Full-Text]

18.

[Abstract]    [View Full-Text]

19.

[Abstract]    [View Full-Text]

20.

[Abstract]    [View Full-Text]

21.

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2020Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved