Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2018 Vol.6

5.Study on Simu1ation and Optimization of Operation Parameters of Natural Gas Desulfurization System

Liang Ping1,Chen Yuwei1,Guo Xianfeng2,Song Donghan1,Hu Lianxing1,Fu Xianzhao1,Duan Jiayi1

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Study on the Governance of Sulfur Deposition of Some Oil fields at Bohai Sea

Song Xiaoli1,You Qiuyan2,Niu Xinhui1,Zhou Lishan1,Teng Dayong1,Zhao Xinxing1

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Discussion on the Transportation Technique and Simulation Method of Liquid Sulphur Pipeline

Chen Junwen1,Huang Yongbo2,Bian Wenjuan1,Gao Fei2,Huang Jing1,Tu Duoyun1

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Predicting Methods of Tight Gas Reservoir Production with Microscopic Seepage Mechanism

Chen Zhonghua1,Liu Xianshan1,Ning Bo2,Jiang Bocai1,Xiang Zuping1,Qin Zhengshan1,Tang Huan1,Chang Xiaolong1

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Analysis of the Parametrically Excited Vibration Stability of Risers Based on Floquet Theory

Wang Wenming, Hao Yi, Fan Jinchao, Li Haoran, Zhu Xiaoxiao, Gu Jijun

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Research on Amidocyanogen Silicone JFC Drilling Fluid in Bohai Oilfield

Lin Jiayu1,2 , Xie Tao1,2 , Wang Xiaopeng1,2 , Han Yaotu1,2 , Liu Yongqin1,2

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Study and Analysis of Well Head Corrosion in Bagtyyarlyk Contract Area Block B

Li Shibing 1 ,Yang Ying 2 ,He Zhiqiang1 ,Liu Peitao1 ,Huang Jin 1 ,Su Minghui3 ,Wang Peng1

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Corrosion Behavior of 35CrMo Steel Under O2, H2S and CO2 Mixed System

Song Xiaoqin1, Wang Yanran1, Liang Jianjun2, Chen Long2, Zhou Feilong1, Wang Xiyue1, Liu Ling1

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Performance of Different Ion Exchange Membranes on Electrodialysis Concentration

Li Li1, Jin Yan1, Sun Shuying1, Yu Jianguo1, Wu Fuping2

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1