Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2018 Vol.4

1.Application of Modularization Technology in Ground Engineering of Oil and Gasfield

Tang Xiaoyong1,Chen Chaoming1,Dong Jun1,Zhu Zixiao2,Li Anshan1, Tan Wenhu1

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Self-Developed Tail Gas Treatment Technology and Its Application

Zhou Mingyu, Zhao Hualai, Liu Jian, Xiao Qiutao, Pu Yuanyang, Cheng Lin, Chen Yunqiang, Tang Xiaoyong, You Long, Tang Guojun

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Experimental Study on Submerged Cavitation Water Jet Nozzles for Rust Cleaning

Liao Song1,Deng Songsheng2,Li Liang1,Lei Chuanchao3

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Research on Remaining Oil Distribution Pattern Under Different Intercalation Patterns of Bohai Oilfield H

Wang Xinran, Li Hongying, Liu Bin, Wen Jiatao, Han Xuefang Tianjin Branch of CNOOC Ltd.

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Thermodynamic Analysis of Oilfield Heating Furnace

Cheng Qinglin1, Song Daming1, Wu Hao2, Xie Hongjun2, Lü Lili2, Yu Chunguang1

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Research and Application of Composite Foundation Treatment Technology Under Complicated Geological Conditions

Ruan Hong1, Shi Changyuan1, Wang Xiaofeng1, Tang Dan1, Guo Jiao1, Qian Junhao2

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1