Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2018 Vol.2

1.The Comparison of Operation Technology for Oil Product Pipeline Between China and Russia

Dai Xiaodong1, Wang Yubao1, Li Jingmiao2, Zhang Chao2, Sun Haiyan2 , Liu Feng3

[Abstract]    [View Full-Text]

2.Practice of Reduction of Natural Gas Consumption in Condensate Gasfield

Shan Hua, Liu Xuanyu, Wang Qianqian, Li Yunpeng, Li Meixing

[Abstract]    [View Full-Text]

5.Application of Monte Carlo Method in Evaluation of Crack Defects in Pipes

Li Xingyu1, Yang Yufeng2, Wei Lixin1, Zhang Huabing2, Liu Peng1, Wang Li1, Zhang Yu1

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Optimization of BOG System Operational Mode in LNG Terminal

Zhou Yuhan, Yang Weihong, Cai Zhubin, Zhao Zhizhou, Cui Weiyong, Xu Boda

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Study on Heavy Hydrocarbon Removal in LNG Plant

Fang Dongyi1, Sun Lin2, Tian Jing2

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Analysis and Countermeasures About Applicable Conditions of Archie's Formula

Yang Kebing1 , Wang Jinfei2 , Ma Fengqin3 , Tang Haiyang1 , Pan Xuefeng1

[Abstract]    [View Full-Text]

12.The Liner Tieback Key Technology Based on New-Type Packer-Attached Tieback Assembly

Sun Zeqiu1, Dai Hongtao1,Wei Zhao2,Ding Lingling1,Qin Yi3

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Evaluation of Wellbore Stability in Keshen Area and Drilling Engineering Application

Wang Zhimin 1,2, Tan Lijuan1 ,Chen Sheng2 ,Yuan Fang2 ,Han Xingjie2 ,Wang Yimin2

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Pressure Transient Behavior in Reservoirs With Finite-Conductivity Fault

Zeng Yang1,2, Kang Xiaodong1,2, Xie Xiaoqing1,2, Wei Zhijie1,2

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Quality Control of Liquid Epoxy Repairing Technology in Long Distance Pipeline

Zhang Xiuyun1,Han Jianbo2,Zhang Yu1,Chen Shiwei3,Wang Zhigang1

[Abstract]    [View Full-Text]

17.Study on CO2 Corrosion of Tubing in Xujiahe Gas Reservoirs of Western Sichuan Areas

Yuan Heyi1, Jiang Ruixi1, Huang Weilun1, Liu Yuhao2, Li Xuchen1

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Discussion of Grade Anti-Seepage Design in Natural Gas Purification Plant

Wang Huiling1, Xiao Hua1, Zhang Jiong1, Jia Zhi1, Mei Chuan1, Hu Jian1, Dong Liping2

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1