Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2018 Vol.1

8.Optimization of CO2 Removal Process Using MDEA Amine

Tian Wenshuang, Meng Shuo, Zhang Haibin, Zhang Jidong

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Progress of Physical Research on Domestic Artificial Cores

Xiong Yu1 , Xu Hongguang1 ,Wang Yongqing1 ,Zhou Wensheng2 ,Wang Shanshan3

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Promotion and Application of Improved Water Drive Curve Method Under SEC

Yu Qiulan1, Fu Ying1, Liu Chunzhi2, Zhang Xin1, Zhang Yue1

[Abstract]    [View Full-Text]

12.The Method of Formulate Intermittent Pumping System by Using Pressure Test Data

Fu Xide, Huang Hua, Duan Jingjie, Zhang Wenzhe, Zhao Yajie

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Research and Application of New Method for Numerical Simulation Aided Historical Matching

Zhang Xiaolong, Yang Zhixing, Wang Qunchao, Xue Hao, Chen Long, Li Yuansheng

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Reliability Evaluation of SCV Heating Coil Based on Monte Carlo Method

Deng Jiao1,2,Hou Lei1,Li Limin3,Wen Yacheng1

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Discussion on Construction of QHSE Management Optimization and Sharing System

He Zihua, Jia Donghui, Zhang Xunfei, Zhao Jie, Yan Yan

[Abstract]    [View Full-Text]

21.The Analysis of Expenditures of Domestic and International Petroleum Installation Project

Chen Xinming, Zhou Xiaoqin, Zhou Fulin, Ma Hua, Wang Cong, Tan Tao

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1