Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2017 Vol.5

3.Study on Rehabilitation of High Steel Pipeline Girth Weld Defects

Chen Anqi1, 2,Ma Weifeng2,3,Wang Ke2,3,Cai Ke2,3,Luo Jinheng2,3,Huo Chunyong2,3,Feng Yaorong2,3

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Overview of Performance Assessment for Device in Natural Gas Purification Plant

Ni Wei1,Ji Weian2 , Li Long3, Wang Tingting2, Gao Xiaogen2

[Abstract]    [View Full-Text]

11.The Influence of Annular Leakage on Intermittent Pumping Period

Fu Xide, Zhao Yajie, Huang Hua, Duan Jingjie, Dong Tao

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Study on Description Technology in Large and Deep Carbonate Gas Reservoir

Sun Bo1,2,Tu Guochuan2,Wang Peng2,Zhao Junchao2, Wang Guoliang2,Wang Yong2

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Corrosion and Anti-Corrosion of Liquid Sulfur Tank

Zhou Siya, Liu Yan, Yu Zongcai, Shi Lei, Liu Wenzhu, Tao Zhaoyong

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Analysis on Operation-Risk Linkage for Oil Enterprise Based on Input-DEA

Sun Wangmin1, Yang Xiaoguang1, Zhang Baosheng1, Wei Xinqiang2, Sun Xiaoyang3

[Abstract]    [View Full-Text]

21.Assessment Method of Horizontal Jet Flame Hazard of High Pressure Natural Gas Station

Wang Daqing1,2 , Tian Shaowei3 , Liang Ping1,2, You Yun1,2

[Abstract]    [View Full-Text]

23.The Research on Chinese Net Output of Oil & Gas in the Future Based on EROI

Liu Jianye1, Luo Dongkun1, Wang Xiaoyu1, Yan Xia2, Zhai Yuyang2

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1