Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2016 Vol.2

5.Discussion on Development and Production Mode of Small Natural Gas Well

Li Wenfeng, Liu Jun, Gao Xin, Wang Hailan, Yang Fan, Ban Jiuhong

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Discussion on Energy-saving Methods of Natural Gas Purification Plant

Huang Xuefeng, Li Tao, Li Jing, Tao Zhaoyong, Cheng Lu, Kuang Linjiao

[Abstract]    [View Full-Text]

10.The Key Technology of Water Control for Offshore Gas Field

Lv Xindong, Cheng Tao, Wang Wenjuan, Peng Xiaodong, Guan Lin

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Development of a Gas Well Foam Agent with Salt Resistance, Methanol Tolerance and Condensate Oil Resistance Ability

Bai Huifang, Li Yinchuan, Chen Yong ,Wang Xiaowei, Liu Zhibin, Deng Qi, Shi Weizhi, Shi Liangliang, He Qianwei

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Anticorrosion of Metal Ceramic Coating on the Inner Wall of Equipments Under High Temperature and H2S

Ya Yameng, Zhang Shengli, Li Wei, Zhang Jiayuan, Chen Binyuan, Li Hao

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Layout and Linkage Control Analysis on Fire Doors in Fire Design

Qian Hui, Qi Xiaoli, Li Jia, Chen Yin, Zhang Yong

[Abstract]    [View Full-Text]

21.Analysis on Australian Oil Tank Operation and Management Standards

Ma Weipin, Cai Liang, Liu Na, Liu Chong, Shan Lili

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Structural Design for Multilayer Module Skid-mounted Integration

Chen Xu, Xu Yunchuan , Fu Kaiwei, Shi Bowen, Yang Xiaoqiu

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1