Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2015 Vol.4

1.Analysis on Seismic Resistance of Oil & Gas Pipeline Tunnel in High Intensity Seismic Zone

Fu Kaiwei, Hu Wenjun, Hu Daohua, Chen Hanqing, Yan Peng, Gu yong

[Abstract]    [View Full-Text]

2.Study on Pressure Drop Rate Set Value of Block Valve in Gas Pipeline

Zhang Shuanglei, Chen Feng, Sun Zairong, Li Qiao, Chen Yu

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Experimental Research on Minimum Miscible Pressure of Hydrocarbon Gas Flooding in Huabei Low Permeability Reservoir

Huang Wei, Ren Hongmei, Wang Li, Wang Zhe, Wang Ruisi, Shao Minmin, Ma Ying, Ma Quanzheng

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Application of Pipeline Sensitivity Pressure Test in Well Site A

Jiang Fang, Shangguan Changhuai, Tang Xiaoyong

[Abstract]    [View Full-Text]

15.Analysis on Cathodic Protection Failure of Gas Gathering Pipeline and Corresponding Solutions

Liu Hailu, Zhang Guohu, Zhang Shengli, Huang Chunrong, Wang Fei

[Abstract]    [View Full-Text]

17.Study on Large LNG Tank Pre-cooling Based on FLUENT

Dong Wenhao, Zheng Jin, Xu Peilin, Guo Haifeng, Ji Xiaxia

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Experimental Study on Shengli Oilfield Wastewater Desalting Technology

Wang Yingwei, Gu Meixia, Bian Jiang, Yang Penghui

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1