Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2015 Vol.2

4.Summary and Thinking of Safe Operation of Certain Western Crude Oil Pipeline in Winter

Sun Fafeng, Tian Xudong, Shang Yi, Zhang Bingchen, Chen Di

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Optimization of DHX Process of Light Ends Recovery

Liu Yifei, Zhu Lin, Wang Ke, Long Haiyang, Pu Liming

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Optimization of BOG Recondensation Process at LNG Receiving Terminals

Wang Wenkai, Li Zhaoci; Gai Xiaofeng; Wang Xiukang

[Abstract]    [View Full-Text]

14.G 0-7 “Factory-like” Well Cluster Drilling Technology

Wan Wangqing, Shi Zhongyuan, Yang Guang, Wei Chonghua

[Abstract]    [View Full-Text]

17.Research on C02 Corrosion and Corrosion Control Method in Oil and Gas Field Development

Yuan Qing, Liu Yin, Bi Yanxia, Niu Zengqian, Wang Yunyun, He Zhiyong, Jia Hongzhan

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Application of Corrosion Detection Technology without Pulling String

Liu Rui, Liu Zaifeng, Wang Xuecun, Zhang Guoqing, Liu Qiao

[Abstract]    [View Full-Text]

19.Application of Global Mapper in Oil and Gas Field Survey

Wang Chuangli, Wang Qingsheng, Yang Rufen

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1