Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2015 Vol.1

2.Determination of Technical Scheme of Internal Inspection in Subsea Pipeline

Xu Hui, Wang Shipeng, Du Juan, Fu Qiang, Sun Huanting

[Abstract]    [View Full-Text]

4.Test Analysis on Scaling Characteristics of FRP Oil Pipeline

Pan Weiqing, Zhong Xinmin, Wu Jin, Wu Yushuang, Li Yiyang, Wang Yongxin, Yao Tuanjun, Chen Difang

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Analysis on Finite Element Simulation of Casing Stress under Upper Packer Water Injection Condition

Zhang Guangming, Cao Chang, Wang Jun, Mei Chao, Sun Chao, Luo Junlan

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Analysis on Causes of Oil Leakage in Block F and Its Prevention Measures

Han Liang, Mao Xiangtao, Feng Aixia, Zhang Lingshan, Wang Gang, Ren Gaofeng, Liu Yazhou

[Abstract]    [View Full-Text]

20.Study on PDMS Data Conversion and Application

Peng Rui, Peng Xiaokang, Liu Jiahong

[Abstract]    [View Full-Text]

21.Optimization of Wellhead Automatic Safety Control System

Wu Yuncai, He Yinda, Yi Fei, Qiu Zhi, Du Jian, Liu Kewei

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1