Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2014 Vol.5

1.Study on Temperature Variation of Natural Gas Hydrate Formation in Gas Tank

Yang Bo, Li Xiaosen, Li Maodong, Du Nansheng, Lin Jinmei,Wang Wenfeng

[Abstract]    [View Full-Text]

3.Application of Integrated Gas Gathering Plant in Sulige Gas Field

Liu Jun, Huang Guorong, Xie Yuanfei, Chen Zenghui, Yang Dongxue, Han Zhaopeng

[Abstract]    [View Full-Text]

4.Optimization of Shaanxi-Beijing Gas Pipeline 3 Project Route Scheme

Wang Yumin, Wang Tangyu, Li Yue, Li Jiang, Zhou Yuxin

[Abstract]    [View Full-Text]

5.Analysis on Differences between Domestic and Foreign Standards for Pipeline Ground Markers

Kong Chaojin, Pang Shubao, Chu Xiaohang, Wang Xiaodan, Ma Weiping

[Abstract]    [View Full-Text]

6.Study on Compressor Selection in LNG Process

Li Yingke, Pu Liming, Qi Yaling, Wang Ke, Jiang Ning

[Abstract]    [View Full-Text]

7.Calculation of Ground Evaporation Rate in LNG Leakage

Wang Lin, Ji Jie, He Baolong, Pan Xuhai

[Abstract]    [View Full-Text]

8.Effect of Test Conditions on Oil Pour Point Test Results

Zhang Hao, Zhang Zhengdong, Zhang Bo, Kan Ying, Liu Lianying, Yan Hong

[Abstract]    [View Full-Text]

12.Impact of Injection-production Pattern on Fracture Shape and Fracturing Scale

Wang Jijun, Liao Xinwu, Zhao Xiujuan, Xu Yuxia, Shi Hongfu

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Advantages of New “Well Factory Technology” in Shale Gas Development

Yao Jianhuan, Yao Meng, Zhao Chao, Liu Juan, Peng Pan, Zuo Wenyong

[Abstract]    [View Full-Text]

16.Technology of Oil-based Drilling Fluid in Shale Oil Reservoir

Liu Zhendong, Liu Guoliang, Gao Yang, Li Haibin

[Abstract]    [View Full-Text]

18.Discussion on Expender Control Scheme

Lai Xiaobin, Zhou Mingjun, Qi Xiaoli

[Abstract]    [View Full-Text]

21.Selection of Grounding Materials in Natural Gas Treatment Plant

Gan Liyong, Shen Zeroing, Jiang Bing, Liu Hailu

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Discussion on Pressure Setting of Steady High Pressure Fire Water Supply System

Fan Haicheng,Tong Fuliang, Luo Shuangquan, Sun Wentao

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1