Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Home>Past Journals Catalog>2014 Vol.2

3.Study on Oil Mixture Volume at Zhengzhou Station in Lan-Zheng-Chang Product Oil Pipeline

Ding Jungang, Zhang Lei, Liu Jia, Shen Liang, Wang Zhongliang, Yu Tao

[Abstract]    [View Full-Text]

9.Study on Calculation Method and Process of Boil off Gas in Liquefied Natural Gas

Liao Yong, Bai Yuheng, Zhong Zhiliang, Zhu Bing, Su Lilin, Kang Zhi, Tian Dongmin

[Abstract]    [View Full-Text]

10.Study on Stability and Dehydration Test of Bozhong Heavy Oil Emulsion

Liu Zengzhe, Wang Yingguo, Xiong Xiao, Wang Lixian, Li Xinkai, Tao Zhigang

[Abstract]    [View Full-Text]

11.Optimization and Application of Molecular Sieve Dehydration Unit in Turkmenistan Certain Project

Song Donghui, Wang Gui, Qi Yaling, Hu Ling, Dong Liping, Du Tonglin

[Abstract]    [View Full-Text]

13.Research Advance of Shale Gas Geological Evaluation Test Technology

Ding Anxu, Li Xiaoyue, Cai Xiao, Chen Lei, Wu Yanyan

[Abstract]    [View Full-Text]

14.Analysis on Gas Well Dirt in Longgang Reef Reservoir and Study on its Blockage Mechanism

Dong Zhengliang, Chen Dajun, Feng Danyang, Hou Xulin, Liu Danyu

[Abstract]    [View Full-Text]

22.Optimization and Transformation of Flare System at Gas Pipeline Station

Chen Yumei, Xue Wenqi, Li Yinjian, Li Wei, Ren Jianhong

[Abstract]    [View Full-Text]

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1