Internet Workstation

Edition and Publication

Edition and Publication:
< Natural Gas and Oil > Editorial Department
Hosted by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd. Southwest
Authorized by:
China Petroleum Engineering CO., Ltd
Address:
No.6, Shenghua Road, High-tech District, Chengdu, Sichuan, China
Postal Code:
610041
Tel:
028-86014709
028-86014500
Email:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
Issue:ISSN 1006-5539
          CN 51-1183/TE

Links

Your position:Home->Editorial Board

Members of the Editorial Board


 

Consultants (Listed by the Order of the First Letter of the Family Name):

Dai Jinxing, Li Helin, Li Shilun, Luo Pingya

 

Director

Liu Haijun

 

Vice Directors (Listed in No Particular Order):

Song Deqi, Wang Taoyi, Tang Lin, Liu Youchao, Guo Chenghua, Zhang Zanlao, Gong Jing, Zhu Lin

 

Members (Listed by the Order of the First Letter of the Family Name):

Chang Honggang, Chen Feng, Chen Guoxu, Chen Yunqiang, Du Yang, Duan Yonggang, He Wei,

Gao Bihua, Guo JiachunHuang Kun, Jiang Fang, Jing Jiaqiang, Li Changjun, Li Qiao, Li Wuguang,

Li Shuwei, Li Xiaochun, Liang Ping, Liu Daoxin, Liu Lichuan, Luo Dingming, Peng Shini,

Pu Liming,  Ren Qirui, Wang Shouxi,  Wang Yongqing, Wen Chongrong, Xiang Bo, Xiang Zuping,

Xu Shihai, Yao Anlin, Zhang Shenyuan, Zhao Guoxian, Zheng Lihui, Zhu Wei

 

Foreign Members (Listed alphabetically):

Jun Ren (England), Richard Thompson (America), Shan Huang (England), Thong Joo Kho (Malaysia)


  

CopyRight©2021Natural Gas and Oil Editorial Office Reserved 京ICP备11013578号-1